Hoe tevreden zijn gebruikers over Bednet?


Dat een organisatie pas goed kan werken als je gebruikers tevreden zijn, vinden we ook bij Bednet. Daarom vragen we de trajecten naar hun ervaringen.
Hoe tevreden zijn gebruikers over Bednet?

Wat vinden de Bednet-gebruikers van het computermateriaal? Hoe tevreden zijn ze over de begeleiding die ze kregen? Welke suggesties hebben ze om de werking nog te verbeteren? Duik mee in de resultaten van de gebruikersbevraging schooljaar 22-23.  


Algemene tevredenheid is hoog

Na afronding van hun Bednet-traject ontvangen alle betrokkenen (Bednetters, ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, directies…) een digitale bevraging die peilt naar hun ervaringen met en tevredenheid over Bednet. We verwerken de antwoorden anoniem.

In schooljaar 22-23 vulden maar liefst 599 gebruikers de vragenlijst in. Als we peilen naar de algemene tevredenheid over hun Bednet-ervaring, geven gebruikers gemiddeld een score van 8,4/10. Deze gemiddelde score is iets hoger bij leerlingbegeleiders/zorgcoördinatoren, directies en ICT-coördinatoren (9/10) dan bij leerkrachten, ouders en Bednetters (8/10). Bij zo’n 4% van de Bednet-gebruikers zien we een lage tevredenheid, met een score van 5 of minder op 10.

schijfdiagram gebruikersbevraging 22-23

Het Bednet-computermateriaal: “heel toegankelijk, ook voor dummies” - leerkracht

Bij de start van schooljaar 21-22 lanceerde Bednet volledig vernieuwd ICT-materiaal: een nieuwe klasset met beweegbare camera en omgevingsmicrofoon, én vernieuwde software om klas en Bednetter online met elkaar te verbinden.

Zo’n 90% van de gebruikers is eerder tot heel tevreden over het materiaal: het werkt goed om les mee te volgen (91%), het is gemakkelijk om mee te leren werken (91%), het ziet er leuk uit om mee te werken (89%) en het is gemakkelijk te integreren in de klaspraktijk (84%).

Die positieve scores zien we over de verschillende doelgroepen heen. Zo geeft 98% van de Bednetters en 91% van de leerkrachten aan dat het gemakkelijk is om mee te werken. 93% van zowel Bednetters als leerkrachten zegt dat het goed werkt om les mee te volgen.

bednet-set

“Het materiaal is van hoogstaande kwaliteit waardoor ook tijdens de lessen de leerkracht zich niet bezig moet houden met technische mankementen. Het kunnen besturen van de webcam door de leerling biedt zeer veel vrijheid voor de leerling en leerkracht." - Leerlingbegeleider

De begeleiding: “De hulp die jullie aanbieden is super” - Leerlingbegeleider

Bednet ondersteunt Bednetters, scholen, ouders en alle andere betrokkenen bij het organiseren en gebruiken van Bednet. We doen dit door op verschillende vlakken hulp aan te bieden. De trajectbegeleider is contactpersoon voor alle betrokkenen, en zorgt voor info, advies en overleg op maat.

Het helpdeskteam is tijdens de schooluren bereikbaar via chat, telefoon en mail om onmiddellijk hulp te bieden bij technische en andere vragen of problemen. Via de online helpdesk op de website vinden gebruikers info, tips en video’s over installatie en gebruik van het ICT-materiaal, lesgeven en les volgen via Bednet.

Op vlak van begeleiding is ruim 90% eerder tot heel tevreden: ze kregen voldoende info en begeleiding (92%) en het was duidelijk hoe ze Bednet konden contacteren bij vragen of problemen (92%). De scores zijn vergelijkbaar voor de verschillende doelgroepen.

Enkel bij leerkrachten zien we wat lagere scores. Een 80% van de leerkrachten is tevreden over de info/begeleiding die ze kregen. Leerkrachten geven ook vaker dan de andere doelgroepen aan niet te weten hoe ze Bednet konden contacteren bij vragen/problemen (17%).

“Ik vind dat jullie heel erg straf georganiseerd zijn, alles loopt prima georganiseerd, is heel erg gebruiksvriendelijk, we voelen ons ontzettend goed ondersteund door Bednet, echt heel erg knap.” - Ouder

Doorheen hun Bednet-traject kunnen gebruikers terecht met vragen of problemen bij de trajectbegeleider en helpdesk, of ze kunnen zelf informatie of oplossingen opzoeken in de online helpdesk op de website. In de gebruikersbevraging zien we dat ruim 60% nooit gebruik maakte van de hulplijnen die Bednet voorziet bij vragen of problemen.

Van de gebruikers die de bevraging invulden, nam 59% nooit contact op met de trajectbegeleider, contacteerde 67% nooit de helpdesk en zocht 57% nooit info of tips in de online helpdesk. Zo’n 28% duidde nooit aan bij elk van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Gebruikers die wél gebruik maakten van de Bednet-hulplijnen, zijn hier tevreden over: Bednet is gemakkelijk bereikbaar (98%) en geeft duidelijke info, advies of begeleiding bij vragen/problemen (98%).

“Nu en dan liep de software vast of kon de leerling niet inloggen. Dit had meestal te maken met netwerkproblemen. Het was fijn om beroep te kunnen doen op de helpdesk!” - Leerkracht

achterkant links bo

Leren en bij de klas horen via Bednet

Als kinderen en jongeren door ziekte lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen, missen ze heel wat. Het leren kennen en verwerken van leerstof onder begeleiding van de leerkracht(en), maar ook de vele contacten met leeftijdsgenoten en de leuke momenten die ze er meemaken. Het doel van Bednet is altijd dubbel: we verbinden zieke leerlingen online met de klas, zodat ze live en samen met hun klasgenoten de lessen kunnen volgen én bij de klasgroep blijven horen.

In de gebruikersbevraging peilden we dan ook naar de mate waarin het gelukt is om die doelen te realiseren. Qua leren vindt ruim 85% dat dit eerder tot zeker bereikt is: dankzij Bednet konden deze leerlingen mee blijven met de leerstof (88%) en de routine behouden om les te volgen (85%).

Zo’n 70% van de gebruikers vindt dat ook de betrokkenheid eerder tot zeker gerealiseerd is dankzij Bednet: Bednetters bleven bij de klas horen (77%) en hielden contact met klasgenoten (71%). Op sociaal-emotioneel vlak zorgde Bednet er ook voor dat Bednetters begrip of steun voelden tijdens hun afwezigheid (69%) en dat ze zich beter in hun vel voelden (76%)

“Ze kon terug met een doel opstaan en kreeg hierdoor opnieuw het schoolritme. Ze voelde zich terug nuttig en vond het leuk om weer in verbinding te zijn met de school en de klas.” - Ouder

Bednet streeft ernaar om zo sterk mogelijk het gevoel te creëren dat de afwezige leerling echt mee in de klas zit. Maar hoe ervaren Bednetters dat? Uit de bevraging blijkt dat de grote meerderheid van de Bednetters eerder tot zeer positief is over het les volgen via Bednet: ze kunnen de lessen en uitleg volgen alsof ze mee in de klas zitten (87%), ze kunnen meedoen aan de lessen zoals de andere leerlingen (67%) en ze voelen zich deel van de klasgroep tijdens het les volgen (62%). Een 58% van de Bednetters had het gevoel echt in de klas aanwezig te zijn.

“Ik vond het fijn want het zorgde ervoor dat de klas mij minder snel vergat en ik behield de gewoonte om vroeg op te staan en om les te volgen.” - Bednetter

Bednet is geen ‘wonderoplossing’. Het vraagt inspanningen van leerkrachten én leerlingen. Soms is er al twijfel bij aanvang van het traject; soms wordt pas doorheen het traject duidelijk dat het niet de meest haalbare oplossing is of dat de vooropgestelde doelen moeilijk realiseerbaar zijn.  

“Ik vond het niet leuk dat de klasset op school erg opvallend is. Ik voelde me zo een buitenbeentje en dat zorgde ervoor dat ik geen les wilde volgen via deze weg.” - Bednetter 

Uitdagingen

Bednet wil de ervaringen voor alle gebruikers zo positief mogelijk maken, en blijft zich jaar na jaar inzetten om de werking te verbeteren. De resultaten van de gebruikersbevraging belanden dus niet in een kast of ergens in de cloud. We benutten ze om gericht actie te nemen en om de evoluties in de tevredenheid van gebruikers op te volgen.

Als we de resultaten van schooljaar 22-23 bekijken, stellen we vast dat de tevredenheid toegenomen is t.o.v. schooljaar 21-22, op alle bevraagde aspecten en bij de verschillende doelgroepen gebruikers.

Toch is er ook nog heel wat ruimte voor verbetering. We gaan heel graag aan de slag met de knelpunten, de tips en de suggesties die leerkrachten, ouders, Bednetters … ons meegaven. Uit de gebruikersbevraging 22-23 selecteren we als belangrijkste uitdagingen:

  1. Leerkrachten (nog) beter informeren over en begeleiden in het werken met het materiaal en het les geven via Bednet
  2. Blijven zoeken naar manieren om het gevoel van Bednetters te versterken dat ze echt mee in de klas zitten en erbij blijven horen
  3. De verschillende ondersteuningsmogelijkheden waar gebruikers terecht kunnen bij vragen en problemen, meer in de kijker zetten
logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be