Hoe bekend is Bednet? - een marktonderzoek door Ipsos


Hoewel Bednet inzet op bekendmaking, bereikt het nog niet alle leerlingen die er recht op hebben. Hoe komt dat? Ipsos onderzocht hoe bekend Bednet is.
Hoe bekend is Bednet? - een marktonderzoek door Ipsos

Hoewel Bednet al sinds 2015 sterk inzet op bekendmaking, bereikt het zeker nog niet àlle leerlingen die er recht op hebben. Hoe komt dat? En hoe kan Bednet ervoor zorgen dat nog meer scholen, leerlingen en ouders Bednet kennen en gaan gebruiken? Marktonderzoeksbureau Ipsos onderzocht hoe bekend Bednet is bij een steekproef van 892 Vlaamse burgers en 284 onderwijsprofessionals. Het bracht in kaart wat drivers en drempels zijn om voor Bednet te kiezen.


De bekendheid van Bednet bij Vlaamse burgers is hoog

75% van de Vlamingen heeft al van Bednet gehoord
Ipsos deed een online bevraging bij een steekproef van 892 Vlaamse burgers (+ 18 jaar). Hieruit blijkt dat 75% al van Bednet gehoord heeft, met een hogere bekendheid bij vrouwen (85%) en bij mensen met kinderen (84%). Ongeveer 1 op 10 Vlamingen heeft zelf Bednet gebruikt of kent iemand er gebruik van maakte. Dit percentage ligt hoger bij de groep 18-24-jarigen (17%). Ten slotte kent 36% de link tussen Pyjamadag en Bednet, met opnieuw een hogere bekendheid bij vrouwen (47%) en mensen met kinderen (49%).

Bednet dankt haar bekendheid vooral aan aanwezigheid in de media (pers, TV, radio, …). Zo’n 63% van de Vlamingen kwam hierdoor in contact met Bednet, met een hoger bereik (69%) bij mensen in de laagste en middelste sociale klasse. Een 16% van de Vlamingen kwam in contact met Bednet via de school. Dit aandeel is hoger bij de 18-24 jarigen (40%).

De bekendheid verschilt naargelang de sociale klasse 
Opvallend is wel dat Bednet minder bekend is bij mensen in een lagere sociale klasse (63%), ten opzichte van mensen in de middenklasse (75%) en hoogste sociale klasse (84%). Ook de associatie tussen Bednet en Pyjamadag is sterker bij mensen in de hoogste sociale klasse (46% t.o.v. 36%).

Ilse Bruwiere (Ipsos): “75% van de Vlamingen die al van Bednet gehoord heeft, dat is een mooi cijfer qua bekendheid. Tegelijk stellen we vast dat mensen in een lagere sociale klasse opvallend minder vertrouwd zijn met Bednet. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ook zij info vinden of geïnformeerd worden via de juiste kanalen. Momenteel geeft slechts 16% van de Vlamingen aan via de school in contact te zijn gekomen met Bednet. Naast het blijven inzetten op de aanwezigheid van Bednet in de media, kan het versterken van de bekendmaking via de scholen alvast een interessante piste zijn. ”

Vlaamse burgers weten niet exact wat Bednet doet
Uit de online bevraging blijkt dat de algemene voorwaarden voor Bednet niet goed gekend zijn. Maar 47% van de Vlamingen weet dat Bednet gratis is. Daarnaast denkt zo'n 25% dat Bednet enkel mogelijk is bij voltijdse afwezigheid, terwijl het ook kan bij deeltijdse of regelmatige afwezigheid. 

Slechts 21% weet dat Bednet ook mogelijk is voor leerlingen met mentale problemen. Nochtans is dit één van de meest voorkomende ziektebeelden sinds enkele schooljaren. Vlaamse burgers weten ook niet heel goed wie initiatief kan nemen om een Bednet-traject te organiseren. Hun verwachting is dat de school dit zal doen.

Onderwijsprofessionals zijn positief over hun ervaringen met Bednet

75% staat positief t.o.v. het aanbod van Bednet
Ipsos nam online interviews af bij 284 onderwijsprofessionals (leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, directies, …). De steekproef omvatte zowel actieve Bednet-gebruikers als at random geselecteerde scholen. 

Ruim 70 tot 80% van de onderwijsprofessionals staat positief t.o.v. de verschillende onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte, zoals Bednet, TOAH of alternatieven voor online afstandsonderwijs (Teams, Google Meet, …). Specifiek voor Bednet is 75% van de niet-gebruikers en 85% van de huidige gebruikers positief over het aanbod van Bednet. Opvallend is dat huidige gebruikers positiever staan t.o.v. zowel Bednet als TOAH in vergelijking met alternatieve online systemen, terwijl de niet-gebruikers TOAH en alternatieve online systemen beter achten dan Bednet. 

Verbondenheid met het klasgebeuren als belangrijke meerwaarde
Zowel huidige als niet-gebruikers zien verschillende voordelen van Bednet. De verbondenheid met het klasgebeuren die dankzij Bednet ontstaat, benoemt ruim 50 tot 60% als het belangrijkste voordeel. Het gaat hierbij om het verbonden blijven met klasgenoten/leerkrachten, zich betrokken voelen bij de les/school en het gevoel hebben erbij te horen.

De andere 3 meest voorkomende voordelen, zijn 1) de begeleiding van Bednet (o.a opvolging, samenwerking), 2) de voordelen voor de leerling (o.a. autonomie, onderwijsvorm op maat), en 3) het materiaal (o.a. hoge kwaliteit, gebruiksvriendelijk). Huidige gebruikers geven die 3 groepen voordelen sterker aan (± 30%) dan de niet-gebruikers (± 20%). Zij benoemen ook het actief kunnen deelnemen aan de lessen en de service van Bednet als belangrijke voordelen.

Er zijn zeker ook drempels om Bednet te gebruiken
Wanneer gepeild wordt naar de nadelen van Bednet, blijken die volgens respectievelijk 50 tot 60% van huidige en niet-gebruikers toch vooral te liggen in het materiaal. Men heeft het gevoel dat het materiaal eerder zwaar en moeilijk te verplaatsen is of benoemt moeilijkheden in het IT-netwerk van de school of technische problemen. Ex-gebruikers verwijzen hierbij soms naar negatieve ervaringen met het vroegere Bednet-materiaal.

Een tweede veel genoemd nadeel is de extra workload voor leerkrachten, al wordt die beduidend sterker aangegeven door ex-gebruikers (31%) dan door huidige gebruikers (16%). Ten slotte zijn er verschillende nadelen die te maken hebben met (het organiseren van) Bednet in het onderwijstraject van leerlingen (o.a. niet geschikt voor elke les of richting, veel gedoe/geregel). 

Een 7% van huidige en niet-gebruikers geeft aan dat er weinig verschil is tussen Bednet en andere digitale tools voor afstandsonderwijs. Bij niet-gebruikers zijn er, net zoals bij de steekproef van Vlaamse burgers, onduidelijkheden rond wie in aanmerking komt en hoe Bednet opgestart moet worden.

Belang van correcte kennis bij onderwijsprofessionals
Onderwijsprofessionals leren Bednet kennen via de media, maar zeker ook via meer professionele kanalen, o.a. via het CLB (27%), via een informatiesessie (13%) of via collega’s ( ± 10%) en ook via Pyjamadag. Een opvallend verschil is dat niet-gebruikers vaker dan huidige gebruikers Bednet kennen via de media en Pyjamadag (resp. 40% en 43% t.o.v. 19% en 18%).

Ilse Bruwiere (Ipsos): “De positieve houding van onderwijsprofessionals t.a.v. Bednet is een krachtig vertrekpunt voor de verdere bekendmaking en groei van Bednet. De verbondenheid met het klasgebeuren maar ook de begeleiding die Bednet biedt, zijn absoluut drivers om voor Bednet te kiezen en mogen extra in de verf gezet worden. Om niet-gebruikers en zeker ook ex-gebruikers te overtuigen om (opnieuw) met Bednet te werken, zal het belangrijk zijn om hen goed te informeren over de kwaliteit en de mogelijkheden van het in 2021 volledig vernieuwde ICT-materiaal. Specifieke aandacht moet daarbij gaan naar de inzetbaarheid in prakijklessen, de meerwaarde t.o.v. andere digitale tools en ook de mate van extra workload voor leerkrachten.”

Over Ipsos en het onderzoek

Marktonderzoeksbureau Ipsos voerde dit onderzoek uit bij een steekproef van 892 Vlaamse burgers en 284 onderwijsprofessionals, via een online bevraging en kwalitatieve diepte-interviews, in november-december 2022. 

In het kader van het CSR programma van Ipsos werd dit onderzoek voor Bednet kosteloos uitgevoerd. Bednet werd door de medewerkers van Ipsos geselecteerd als organisatie die het wilde steunen binnen dit programma. 

Meer info: www.ipsos.com 


 

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be