Bednet bij jonge mama's

Meisjes die in de loop van het secundair onderwijs mama worden, kunnen tijdens hun moederschapsrust gebruik maken van Bednet. Toch is het combineren van het prille moederschap, de zorg voor de baby en het verderzetten van het onderwijstraject via Bednet voor heel wat jonge mama’s niet eenvoudig. 

Lees hier onze aandachtspunten bij het voorbereiden en begeleiden van een Bednet-traject voor deze jongeren.

Thaïna (18) is een jonge mama die Bednet gebruikt. Wil je meer weten over haar verhaal? Klik dan hier.

Bednet bij jonge mama's

Waarom Bednet tijdens de moederschapsrust?

Mee met de les en al de rest

Via Bednet kunnen jonge mama’s online en samen met hun klasgroep les blijven volgen. Op die manier kunnen ze

  • leerstof bijhouden en leervertraging voorkomen voor een aantal vakken 
  • het ritme aanhouden van les volgen in een dag- en weekschema 
  • contact houden of opnieuw opbouwen met leeftijdsgenoten
  • klasgenoten ook  informeren over of kennis laten maken met hun nieuwe situatie en rol als jonge mama
  • deel blijven uitmaken van de klasgroep en het klas- en schoolleven 
Connectie met het gewone schoolleven

Voordeel van het les volgen via Bednet is dat de leerling de connectie met het gewone schoolleven niet volledig kwijt geraakt, zowel qua leerstof als qua sociale contacten met leeftijdsgenoten. Zo wordt de terugkeer naar school al tijdens de afwezigheid mee voorbereid. 

Het les volgen via Bednet kan bij de jonge mama ook gevoelens van eenzaamheid voorkomen en kansen bieden tot sociale steun en begrip van klasgenoten en leerkrachten.

Bednet · Jonge mama Thaïna volgt les via Bednet - MNM

Bednet voorbereiden en organiseren

Tijd nemen om Bednet voor te bereiden

Les volgen in een periode van moederschapsrust is niet vanzelfsprekend. Wennen aan de nieuwe situatie en rol, onderbroken nachten, lichamelijke ongemakken, de zorg voor de baby, … 

Het is belangrijk om Bednet tijdig aan te vragen. Zo kunnen de leerling, de school en eventuele andere ondersteuners voldoende tijd nemen om het traject goed voor te bereiden en door te praten. Vooral het voorzien van voldoende ondersteuning voor de jonge mama blijkt een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het Bednet-traject.

Bednet-lespakket

Hoe vaak en hoeveel lesuren een leerling les volgt via Bednet, kan in overleg met de school bepaald worden. Het gebruik kan ook mee evolueren met wat de jonge mama fysiek en emotioneel aankan in combinatie met herstel, zorg voor de baby, .. 

De keuze van de vakken/lesuren kan bepaald worden vanuit de leerdoelen die essentieel zijn om de slaagkansen te vergroten, maar zeker ook vanuit interesse en motivatie van de leerling. Ook praktische aspecten zullen een rol spelen.

Opvang en verzorging baby

Bij het voorbereiden van Bednet is het belangrijk in kaart te brengen in welke mate de jonge mama kan rekenen op ondersteuning van een partner, ouder, vrijwilliger… om haar baby op te vangen of te verzorgen tijdens de Bednet-lessen, of wanneer de baby ziek zou worden. 

Algemeen zal de ondersteuning die beschikbaar is, mee bepalen hoeveel (mentale) ruimte de jonge mama heeft om ook bezig te zijn met haar onderwijstraject.

Samenwerking tussen school en jonge mama

Open communicatie, samenwerking, flexibiliteit en regelmatig overleg tussen school en leerling zijn cruciaal om een Bednet-traject goed voor te bereiden, op te starten en succesvol te laten verlopen tot en met de terugkeer naar school.

Betrokkenheid bij de klasgroep 

In beeld komen, moet dat?

Via Bednet volgt de leerling online mee de les en is ze zichtbaar mee aanwezig in de klas via het scherm van de klasset. Zichtbaar zijn stimuleert ook dat klasgenoten en leerkrachten de leerling mee betrekken tijdens de lessen, gesprekken, pauzes of andere momenten van samenwerking.

Het is belangrijk om met de leerling in gesprek te gaan over hoe ze het ziet zitten om zichzelf, de baby en de ruimte waarin ze les volgt te tonen via het scherm. Het kan zinvol zijn om duidelijke afspraken te maken over bijv. het op de schoot houden van de baby, borstvoeding geven, … 

Ook het uitspreken van duidelijke verwachtingen of afspraken rond de mate van actieve deelname tijdens de lessen is belangrijk.

Meer lezen als school? Moet de Bednetter de webcam opzetten?
Meer lezen als leerling? Moet ik mijn webcam opzetten tijdens Bednet?

Sociaal contact met klasgenoten

Het gebruik van Bednet biedt heel wat kansen tot contact en samenwerking met leeftijdsgenoten tijdens de lessen maar ook tijdens meer informele sociale momenten (bijv. pauzes). 

De mate waarin de leerling zelf en de klasgenoten dit zien zitten of er initiatief toe nemen, kan verschillend zijn. De relaties met klasgenoten voor en tijdens de zwangerschap, de sociale noden van de jonge mama en hoe ze de nieuwe situatie ervaart, … spelen onder andere een rol. 

Het is belangrijk om de ervaringen van zowel de jonge mama als de klasgroep bespreekbaar te maken en op te volgen doorheen het Bednet-traject.

Bednet is niet altijd geschikt

Bednet bij jonge mama's - Bednet geschikt

Het is niet voor elke jonge mama even haalbaar of zinvol om tijdens haar moederschapsrust les te volgen via Bednet. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Soms zijn andere vormen van onderwijsondersteuning meer geschikt (bijv. les via TOAH). Ook het ontbreken van ondersteuning van de jonge mama bij de zorg voor de baby, of situaties waar het niet goed gaat met de mama en/of de baby, kunnen redenen zijn om Bednet niet op te starten.

Soms wordt het Bednet-materiaal bij de jonge mama en in de klas geïnstalleerd, maar is er uiteindelijk weinig tot geen gebruik. Redenen kunnen zijn dat de jonge mama vooral wil genieten van de baby, de zorg voor de baby moeilijk combineerbaar blijkt met het les volgen, er te weinig ondersteuning is om les te kunnen volgen of met school bezig te zijn, of dat de jonge moeder zich in een kwetsbare situatie bevindt waarin een mix van moeilijkheden zich voordoen en het Bednet-traject in de weg staan (bijv. financiële moeilijkheden, familiale problemen, …).

Praktisch

Voor wie? Bednet is ook mogelijk voor jonge mama’s tijdens hun moederschapsrust.

Medisch attest: Bednet kan aangevraagd worden wanneer de jonge mama gewettigd afwezig is op school met een medisch attest.

Samenwerking tussen school en leerling is belangrijk om de doelen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het CLB kan hierbij ondersteunen.

Gratis: De werking van Bednet is volledig gratis voor school én gezin: computermateriaal, persoonlijke begeleiding, ...

Bednet aanvragen: De school, de ouders, het CLB,... kunnen Bednet aanvragen.

Combinatie met andere onderwijsvormen: Bednet is mogelijk in combinatie met TOAH en/of ondersteuning van een vrijwilliger via School & Ziekzijn.

Twijfel je over het aanvragen van Bednet? Heb je nog vragen over de mogelijkheden van Bednet voor een bepaalde leerling? Neem contact met ons op.

Fara: Meer info over (onderwijsmogelijkheden voor) tienermoeders? Lees meer op de website van Fara. Met verdere vragen kan je ook altijd bij hen terecht.

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be