Gebruikersovereenkomst

In de gebruikersovereenkomst van Bednet vind je afspraken over privacy en het Bednet-materiaal. Bij de eerste Bednet-opstart ga je hiermee akkoord.


updated: 30 augustus 2023

De overeenkomst in het kort

Algemene afspraken:

 • De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject, verwittigt de CLB-arts en vraagt het medisch attest.
 • De ouders (of zorgverlener) verwittigen de behandelende arts.
 • Bednet verwacht motivatie van de betrokkenen, biedt ondersteuning en kan Bednet stopzetten wanneer de leerling en school niet aan de voorwaarden voldoen.

Het Bednet-materiaal:

 • Bednet levert het nodige materiaal. De school mag dit materiaal lenen, maar het blijft eigendom van Bednet.
 • De school zal de klasset met zorg behandelen. Bij diefstal of verlies door misdrijf doet ze onmiddellijk aangifte bij de politie en verwittigt ze Bednet.
 • De school en de leerling mogen het materiaal zolang gebruiken als nodig. De voorwaarden voor Bednet moeten wel steeds in orde zijn. Wanneer Bednet niet meer nodig is, bezorgt de school het materiaal terug.
 • Bednet gebruiken, gebeurt steeds op eigen risico. Extra kosten voor de aanpassing van bijv. het schoolnetwerk of kosten door schade, storingen, ... zijn voor rekening van de school.
 • Bij technische vragen kan de school Bednet contacteren via de chat of op het nummer 016 20 40 45.

Het gebruik van Bednet:

 • Bednet start binnen de 2 weken na de levering van het materiaal. Wanneer Bednet 4 weken niet wordt gebruikt, kan Bednet contact opnemen en eventueel het materiaal terug ophalen.
 • Het aantal uren Bednet-gebruik is flexibel, volgens wat nodig en haalbaar is voor de leerling.
 • De school en de Bednetter mogen de verbinding onderbreken (bijv. de leerling voelt zich niet goed), liefst na een korte verwittiging aan de ander.
 • Wanneer het Bednet-schema niet kan worden gevolgd (bijv. leerling is te ziek, leerkracht is afwezig, ...) verwittigen de school en de leerling elkaar.
 • De school en de leerling mogen het Bednet-materiaal enkel gebruiken voor onderwijsactiviteiten. Dit mag ook buiten de klas of thuis (bijv. in het ziekenhuis, een toneelvoorstelling in het cultureel centrum, ...). Op de Chromebook mogen ze enkel extra programma's voor onderwijs downloaden.

Privacy en GDPR:

 • De school zal de privacy van de klas en de leerling respecteren.
 • Bednet zal de verkregen informatie over de school en de leerling strikt vertrouwelijk behandelen.
 • De Bednet-verbinding gebeurt via livestreaming. Er gebeuren geen opnames en er worden geen gegevens bewaard. Bednet verzamelt enkel gegevens over het tijdstip en de duur van het gebruik.

Lees de volledige privacy policy

Enkele extra tips

Berg het Bednet-materiaal op in de klasset bij niet-gebruik. Denk zeker aan de losse onderdelen: microfoon en toetsenbord.

Sluit het lokaal af wanneer niemand aanwezig is.

Duid enkele buddy-klasgenoten aan. Enkel zij mogen de Chromebook aanzetten, het materiaal bedienen, ...

Informeer de klasgenoten (en andere leerlingen die het lokaal gebruiken) over hoe waardevol het Bednet-materiaal is, ook voor de zieke leerling.

De samenwerking

De gebruikersovereenkomst regelt de samenwerking tussen:

 • de Vereniging zonder winstoogmerk Bednet met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Tiensevest 58 en ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821 (hierna verder Bednet)
 • de onderwijsinstelling waar de Bednetter is in geschreven en les volgt via synchroon internetonderwijs (hierna verder de school)

Tussen Bednet en de school gelden algemene afspraken, maar ook afspraken op vlak van materiaal, gebruik en privacy.

Algemene afspraken

De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling, waaronder het gebruik van Bednet binnen het totale pakket aan onderwijsondersteuning tijdens ziekte en de terugkeer naar school. De school informeert ook de CLB-arts over het Bednet-traject en beschikt over een geldig medisch attest.​

De ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger van de Bednetter brengt de behandelende arts op de hoogte van het Bednet-traject.

Bednet verwacht motivatie en betrokkenheid van zowel de gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger als van de school, het CLB en andere partners. Bednet zorgt voor (technische) ondersteuning, maar heeft daarbij soms de medewerking en informatie nodig van de ICT-verantwoordelijke van de school, de zorgleerkracht, de ouders (of zorgverlener) ... En Bednet heeft het recht om het Bednet-traject niet op te starten of stop te zetten wanneer de voorwaarden voor een Bednet-traject niet (meer) vervuld zijn.

Het Bednet-materiaal

Bednet ​levert het nodige materiaal voor de opstart van SIO bestaande uit een Chromebook, behuizing met beweegbare camera en Jabra-microfoon (optioneel: printer/scanner en extra FiiO-microfoon). Ze leent de klasset uit aan de school. De set blijft dus eigendom van Bednet. De school mag deze niet doorverkopen, uitlenen aan derden of door anderen laten gebruiken.

De school verklaart van Bednet het nodige materiaal ontvangen te hebben en behandelt de klasset met zorg om ze in goede staat terug te kunnen geven. 

In geval van diefstal of verlies door een misdrijf doet de school onmiddellijk aangifte bij de politie én ze bezorgt het proces-verbaal direct aan Bednet. Neem hiervoor contact op met het Bednet-helpdeskteam via 016 20 40 45. Schade of verlies, veroorzaakt door onachtzaamheid van de school, kan Bednet aan de school doorrekenen. Per onderdeel (Chromebook, camera, Jabra-microfoon) is er een franchise van € 100.

De school mag de klasset gebruiken zolang het Bednet-traject loopt, zolang het voor de leerling medisch noodzakelijk en verantwoord is, volgens de voorwaarden vastgelegd door Bednet. Wanneer Bednet niet meer nodig is, verwittigen ze de Bednet-trajectbegeleider. Bednet haalt het materiaal zo snel mogelijk op op school.

Bednet ​is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten bij de aanpassing van het schoolnetwerk. Bij installatie van een gesponsorde internetlijn, zal deze lijn enkel voor Bednet gebruikt worden. Bednet is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan Bednet, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ieder gebruik van Bednet gebeurt steeds op eigen risico. Wij bieden Bednet en de daarbij horende diensten aan op een ‘as is’ ("zoals het is") en ‘as available’ (“in functie van de beschikbaarheden”) basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

In geval van een technisch probleem, kan de gebruiker chatten met het Bednet-helpdeskteam. Bij een internetprobleem kan de gebruiker telefonisch contact opnemen via 016 20 40 45.​

Het gebruik van Bednet

Na levering van het materiaal, verwacht Bednet een ingebruikname van het materiaal binnen de 2 weken. Bij niet-gebruik van meer dan 4 opeenvolgende weken, die niet gemeld werd, zal Bednet contact opnemen en desgevallend het materiaal terug ophalen.

Het aantal uren gebruik van Bednet kan flexibel zijn, en kan in overleg tussen school en gezin (of zorgverlener) aangepast worden passend in het onderwijstraject van de leerling.

De school en de leerling hebben het recht de Bednet-verbinding te onderbreken wanneer nodig, mits een korte verantwoording aan de betrokken Bednetter of klasgroep.

De leerling verwittigt de school als hij/zij het vooropgestelde schema door onvoorziene omstandigheden niet kan volgen. De school verwittigt de leerling ook bij onverwachte wijzigingen (bijv. lokaalwissel, zieke leerkracht,...).

Het Bednet-materiaal wordt enkel gebruikt in het kader van onderwijsactiviteiten. Dat wil zeggen dat de klasset ook buiten de schoolmuren mag ingezet worden indien dit past in het kader van het lesplan (bijv. een toneelvoorstelling, bosklassen,...). De Chromebook, die eventueel ter beschikking gesteld wordt van de Bednetter, mag meegenomen worden naar de plaats van waaruit de Bednetter de lessen wenst te volgen (bijv. thuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum, etc,...). Enkel applicaties en software die relevant zijn voor de onderwijsactiviteiten mogen gedownload worden op de Chromebooks van Bednet. Schending van deze afspraken kan leiden tot het stopzetten van het traject.

Privacy en GDPR

De school verbindt er zich toe om de privacy van de klas en de leerling in het kader van dit traject te respecteren en te bewaren. 

Bednet verbindt er zich toe strikt vertrouwelijk om te gaan met de ontvangen informatie van en over de school en de leerling:

 • De persoonlijke gegevens die Bednet verwerkt in het kader van de samenwerking zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Bednet gebruikt. Bednet kan de verstrekte gegevens eveneens gebruiken voor het beheer van de gebruikers, de nieuwsbrief, fondsenwerving en statistische informatieverzameling.
 • Bednet verwerkt de verzamelde persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en 9.2.a (uitdrukkelijke toestemming voor gevoelige gegevens) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door een aanvraag te plaatsen of een traject op te starten, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan Bednet om de relevante persoonsgegevens te verwerken met het oog op de uitvoering van de opdracht.
 • De gegevens van de school en de leerling zullen tijdens de volledige schoolloopbaan bewaard blijven, onder meer, voor een evaluatie en verbetering van de diensten.
 • De desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Bednet mag de contactgegevens van de school en de leerling evenwel doorgeven aan derden (bv. pers), mits specifieke toestemming van deze laatste.

Bednet werkt via live streaming, dit wil zeggen dat er een live verbinding is tussen klas en Bednetter. Er is geen opname van beeld of geluid tijdens de Bednet-lessen. Bednet verzamelt enkel gegevens over tijdstip en duurtijd van het gebruik.

Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid en o.m. de rechten van de school, verwijst Bednet naar haar privacy policy.

Gelijkaardige vragen


Heb je hulp nodig?

Staat jouw vraag hier niet tussen of lukt er iets niet goed?
We helpen je graag verder!

Ik wil graag geholpen worden

logo vlaanderen
© 2024 Bednet
Webdesign thinline.be