Je bent hier:

U bent hier

Voor wie is Bednet?

Voorwaarden

Wie kan Bednet aanvragen?

 • Je bent afwezig op school door ziekte: 

  • Je kan lange tijd of vaak niet naar school door ziekte, behandeling of herstel.

  • Je hebt Bednet minstens 4 weken of 36 halve lesdagen nodig (aaneensluitend of niet). 

  • Mogelijke redenen zijn: kanker, operatie, ongeval, psychische problemen, chronische ziekte, zwangerschap,…

  • Je hebt een briefje van de dokter nodig.

 • Je gaat normaal gezien naar school: 

  • Je bent minimum 5 jaar (of de 3de kleuterklas).

  • Je volgt les in het gewoon of buitengewoon kleuter-, lager of secundair onderwijs (ASO,TSO,KSO, BSO, BuSO). 

  • ​De school krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid.

Kom jij in aanmerking voor Bednet? Checklist

Wie kan Bednet niet aanvragen?

 • Je volgt les via Permanent Onderwijs aan Huis (POAH).
 • Je volgt een van deze richtingen:
  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
  • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (= 7de jaar ASO en KSO)
  • secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (TSO en KSO)
  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Is Bednet haalbaar?

 • Overleg met de school en je ouders wat lukt voor jou. Wat kan en wil je? Wat heb je nodig? 
 • Aandachtspunten zijn.:
  • Ziekte en herstel: kan je het fysiek en emotioneel aan om les te volgen? Misschien is het nog niet zinvol of haalbaar? Je kan misschien op een later moment met Bednet beginnen te werken. 
  • Planning: heb je tijd om te Bednetten? Kan je de lessen combineren met doktersbezoeken, revalidatie, rust,... en met andere onderwijsondersteuning? 
  • Leerstof: kan je voldoende aansluiten bij de leerstof en het leertempo van de klas?
  • Sociaal contact: zie je de contacten met de klasgroep zitten? wil je actief deelnemen aan de lessen? 
  • Motivatie: zijn jij en de leerkracht(en) gemotiveerd om via Bednet te werken? 
  • ....

Les volgen via Bednet is een recht

 • Recht op SIO: 

  • Elke zieke leerling heeft het recht om les te volgen via ‘synchroon internetonderwijs’ (SIO) (Onderwijsdecreet XXX; lees meer in de Omzendbrief SIO).

  • De leerling en zijn ouder(s) (of zorgverlener) kiezen ervoor om Bednet te gebruiken. Het is geen verplichting.

 • School: Elke school moet leerlingen en ouders informeren over synchroon internetonderwijs, onder andere via het schoolreglement.

 • Medische sector: Artsen, ziekenhuizen, therapeuten, psychologen, … maken de mogelijkheden van onderwijs aan zieke leerlingen mee bekend.