Disclaimer

Onderstaande legal disclaimer is van toepassing op de website www.bednet.be (hierna de “Website”). Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 bus 4, 3000 Leuven (hierna “Bednet”). Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de bezoeker deze voorwaarden en verbindt hij zich ertoe ze na te leven.

1 – Doel

De informatie die wordt opgenomen op deze Website heeft als enig doel algemene informatie te verschaffen met betrekking tot Bednet.

Hoewel Bednet de grootst mogelijke zorgvuldigheid nastreeft in de samenstelling en het onderhoud van de op deze Website verstrekte informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Bednet aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou ontstaan door het gebruik van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze Website verstrekte informatie die niet compleet, actueel of accuraat blijkt te zijn.


2 – Hyperlinks, IP-adressen en cookies

De websites van derden waarnaar op deze Website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Bednet beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Bednet draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Bednet biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bednet te linken naar de Website van op andere sites door middel van ‘deeplinking’, ’framed linking’, ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Indien desondanks een link geplaatst wordt zonder toestemming van Bednet, behoudt zij zich het recht voor om een schadevergoeding te vragen en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

Een Internet Protocol adres (“IP-adres”) is een nummer dat aan een computer wordt toegewezen door de internet service provider om toegang te verlenen tot het internet. Normaal gezien bevat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie vermits dit adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens verbinding gemaakt wordt met het internet) en niet statisch is. Bednet maakt gebruik van het IP-adres van de bezoeker om problemen met de server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen de computer en de site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar de webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. Cookies worden ook gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. De Website maakt gebruik van cookies.


3 – Intellectuele eigendom

De Website en de inhoud daarvan wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze Website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, aangepast of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Bednet.  Bednet behoudt zich steeds het discretionair recht voor om elke vorm van verveelvoudiging te verbieden.  In geen geval mag de inhoud van de Website gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 


4 – Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Bednet eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar Website, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Bednet biedt daarbij de volgende garanties:

  • Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden;
  • De bezoeker van deze Website kan zich op elk ogenblik, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben indien deze verwerking verricht zou worden met het oog op ‘direct marketing’;
  • De bezoeker heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door Bednet zouden verwerkt worden en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens laten schrappen.

Indien de bezoeker vragen of opmerkingen heeft bij deze legal disclaimer van Bednet of zijn rechten van toegang, verbetering of verzet (zoals vermeld hierboven) wenst uit te oefenen, kan hij zich steeds wenden tot info@bednet.be.


5 – Geschillenregeling

Ieder geschil met betrekking tot de Website en/of de legal disclaimer valt onder de toepassing van het Belgische recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.