Privacy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging zonder winstoogmerk BEDNET (hierna verder ‘BEDNET’) met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 134/4 ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821, IBAN BE56 0015 9950 0088, BIC GEBABEBB, tel. 016/20.40.45, e-mail info@bednet.be.

Tenzij anders vermeld, is BEDNET verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

BEDNET beschermt je privacy en houdt zich aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

BEDNET legt in deze Privacyverklaring uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij je privacy en je rechten om je persoonsgegevens te controleren.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

We verwerken gegevens die je ons vrijwillig geeft bij de aanvraag van een samenwerking of de deelname aan een actie of gift, waaronder je contactgegevens, naam, geboortedatum, eventueel klasgegevens, geslacht en ziekte van de betrokken leerling, bankgegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch enkele andere gegevens van jou (en nu wordt het even wat technischer) zoals functionele (hetzij registratiegegevens of systeemgegevens) of aanvullende gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie terwijl je onze website gebruikt, en hier dus toegang tot hebt of interactie mee hebt.

We verzamelen daarnaast via IP-adressen en browser-gegevens ook je persoonsgegevens om fraude en/of veiligheidsinbreuken te detecteren. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld.

Tenslotte kunnen we informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk acties organiseren of onze diensten aanbieden (scholen). We kunnen ook informatie over je ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met ons communiceert. We beschermen uiteraard wel je gegevens ook als we die van derden krijgen en dat op de manier die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 1. Hoe zorgen we voor de beveiliging van je persoonsgegevens en hoe slagen we deze op?

Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om je persoonsgegevens te beschermen.

We trachten het volgende te helpen voorkomen:

 • Diefstal van je persoonsgegevens;
 • Misbruik van je persoonsgegevens;
 • Onbevoegde toegang van je persoonsgegevens;
 • Verstrekking van je persoonsgegevens;
 • Wijziging van je persoonsgegevens;
 • Vernietiging van je persoonsgegevens;

Om dit te realiseren controleren we regelmatig onze systemen om mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen.

Ondanks al onze inspanningen kunnen we de veiligheid van je persoonsgegevens niet garanderen maar je kan erop vertrouwen dat indien er sprake zou zijn van een inbreuk we hier snel op zullen reageren en de betrokken partijen op de hoogte zullen brengen.

Je verzamelde persoonsgegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die ook in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de server.

 1. Wat met toegang tot je persoonsgegevens en transfer ervan aan derden?

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers. Wij garanderen wel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verwerking van betalings- en boekhoudingsgegevens (bv. voor fiscale attesten) en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens ook dan alleen als dat nodig is en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens dus gedeeld met deze agenten, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van BEDNET.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

 1. Wat met Cookies?

Door het gebruik van de website van BEDNET, kunnen cookies op de harde schijf van je toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer op https://bednet.be/disclaimer.

Door gebruik te maken van de website, geef jetoestemming om de cookies te installeren.

 1. Waarom verzamelen we je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we van je verzamelden, worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten en het beheer van je aanvraag (klantenbeheer). Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om je te (kunnen) informeren en contacteren omtrent onze acties, oproep van giften en marketing.

 1. Mogen we je persoonsgegevens verwerken volgens de wet?

Het is BEDNET toegelaten om je persoonsgegevens te verwerken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming op basis van volgende gronden:

 • Op basis van artikel 6.1.a  omdat je hebt ingestemd met de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Op basis van artikel  6.1.b omdat de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt of kan hebben;,
 • Op basis van artikel 6.1.f omdat de verwerking van je persoosngegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde;
 • Als het om gevoelige gegevens gaat wordt op basis van artikel 9.2.a) uitdrukkelijke toestemming gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken;  

Je persoonsgegevens worden verwerkt om bijvoorbeeld je aanvraag te registreren en er gevolg aan te geven, om je gift te verwerken, om onze diensten en de inhoud van onze website te analyseren/verbeteren, en je hieromtrent te informeren, om je op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat je je toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 1. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen je persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden (voor o.m. fondsenwerving). Bepaalde gegevens zullen langer worden bewaard en maximaal voor een volledige schoolloopbaan, opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we je gegevens onherroepelijk wissen. Geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden worden ongelimiteerd bijgehouden. 

 1. Welke rechten heb je en wat moet je doen als je klachten hebt?

Als je gegevens door ons verwerkt worden heb je volgende rechten:

 • Je kan de door ons verwerkte persoonsgegevens inkijken;
 • Je kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn;
 • Je kan de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken;
 • Je kan je persoonsgegevens laten verwijderen;
 • Als er toestemming vereist was (artikel 6.1.a) voor we je persoonsgegevens mochten verwerken kan je die gegeven toestemming altijd terug intrekken. Hierbij moet je er wel rekening mee houden dat je in dat geval niet langer gebruik zal kunnen maken van bepaalde diensten;

Als je de rechten, die we hierboven hebben opgesomd, wil uitoefenen moet je ons hierover een e-mail sturen aan info@bednet.be waarbij je kort motiveert waarom je die rechten wil uitoefenen. Als je zo'n e-mail stuurt kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren voor we je aanvraag kunnen behandelen. Daarom vragen we je om samen een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je mail. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Indien je alsnog een vraag of klacht hebt, kan je steeds bij ons terecht via mail aan info@bednet.be.

Een officiële klacht kan je indienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email contact@apd-gba.be.

 1. Wat gebeurt er indien we onze Privacyverklaring wijzigen?

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken of verwerken, informeren we je hierover door een bericht van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een bericht hierover te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij je informatie gebruiken en beschermen.

 1. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt of graag meer informatie ontvangt omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kan je steeds terecht bij info@bednet.be en op www.bednet.be/.


e

Lijst van cookies