Gebruikersovereenkomst

Wanneer jullie de allereerste keer inloggen in de Bednet-software, zal je moeten bevestigen dat jullie akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst. 

Waarom een gebruikersovereenkomst?

In de gebruikersovereenkomst maken we enkele afspraken i.v.m. het respecteren van de privacy van de klasgenoten en leerkrachten, het gebruik van het Bednet-materiaal, ...

Om Bednet te kunnen opstarten, moeten zowel jullie als de school akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst.

Deze gebruikersovereenkomst regelt de samenwerking tussen:

 • De Vereniging zonder winstoogmerk Bednet met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 134/4 ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821(hierna verder ‘Bednet’)
 • De wettelijke vertegenwoordiger van de Bednetter. Met Bednetter wordt bedoeld, de leerling die gebruik maakt van synchroon internetonderwijs, in samenwerking met zijn onderwijsinstelling (hierna verder 'Wettelijke vertegenwoordiger‘ of ‘De gebruiker’).

Volgende afspraken gelden tussen Bednet en de gebruiker:

 1. Algemene afspraken

  • De school:
   • blijft verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling, waaronder ook de terugkeer naar school.
   • informeert de CLB-arts over het Bednet-traject en beschikt over een geldig medisch attest.
  • De wettelijke vertegenwoordiger brengt de behandelende arts op de hoogte van het Bednet-traject.
  • Bednet:
   • verwacht motivatie en betrokkenheid van zowel de gebruiker en zijn wettelijke vertegenwoordiger als van de school, het CLB en andere partners.
   • zorgt voor technische ondersteuning, maar heeft daarbij de medewerking en informatie nodig van de ICT-verantwoordelijke van de school.
   • heeft het recht om het Bednet-traject niet op te starten of stop te zetten wanneer de voorwaarden voor een Bednet-traject niet (meer) vervuld zijn.
 2. Materiaal

  • Bednet:
   • ​levert het nodige materiaal voor de opstart van SIO bestaande uit een een laptop, headset, printer/scanner, muis, eventueel extra scherm en bijhorende adaptor en kabels.
   • leent de leerlingen-set uit aan de gebruiker. De set blijft eigendom van Bednet. Deze mag niet worden doorverkocht, uitgeleend aan derden of door anderen gebruikt.
  • De gebruiker:
   • verklaart van Bednet het nodige materiaal ontvangen te hebben als 'leerlingen-set'.
   • behandelt de leerlingen-set met zorg om ze in goede staat terug te kunnen geven.
   • doet onmiddellijk aangifte bij de politie in geval van diefstal of verlies door een misdrijf én bezorgt het proces-verbaal direct aan Bednet. Neem hiervoor contact op met de Bednet-ICT-dienst via 09/230.84.72. Schade of verlies, veroorzaakt door onachtzaamheid van de gebruiker, kan door Bednet aan de gebruiker worden doorgerekend. Per onderdeel (Chromebook) is er een franchise van € 50.
  • Duur: De set mag gebruikt worden zolang het Bednet-traject loopt, zolang het voor de Bednetter medisch noodzakelijk en verantwoord is, volgens de voorwaarden vastgelegd door Bednet.  
  • Bednet:
   • is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten bij de aanpassing van het eigen thuisnetwerk. Bij installatie van een gesponsorde internetlijn, zal deze lijn enkel voor Bednet gebruikt worden.
   • is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan Bednet, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Ieder gebruik van Bednet gebeurt steeds op eigen risico. .Wij bieden Bednet en de daarbij horende diensten aan op een ‘as is’ (“zoals het is”) en ‘as available’ (“in functie van de beschikbaarheden”) basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.
  • Contact: In geval van een technisch probleem, kan de gebruiker chatten met de helpdesk. Bij een internetprobleem kan de gebruiker terecht bij de ICT-dienst van Bednet via 09/230.84.72.​
 3.  Gebruik

  • Na levering van het materiaal verwacht Bednet een ingebruikname van het materiaal binnen de 2 weken.
  • Bij niet-gebruik van meer dan 4 opeenvolgende weken, die niet gemeld werd, zal BEDNET contact opnemen en desgevallend het materiaal terug ophalen.
  • De gebruiker of de wettelijke vertegenwoordiger verwittigt de school als het vooropgestelde schema door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gevolgd. De school verwittigt de gebruiker thuis ook bij onverwachte wijzigingen (lokaalwissel, zieke leerkracht,...).
  • De school en de Bednetter hebben het recht de Bednet-verbinding te onderbreken wanneer nodig, mits een korte verantwoording aan de betrokken Bednetter of klasgroep.
  • Het aantal uren gebruik van Bednet kan flexibel zijn, en kan in overleg tussen school-gezin aangepast worden passend in het onderwijstraject van de leerling.
  • Het Bednet-materiaal wordt enkel gebruikt in het kader van onderwijsactiviteiten. De chromebook die ter beschikking gesteld wordt van de Bednetter mag meegenomen worden naar de plaats van waaruit de Bednetter de lessen wenst te volgen (thuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum, etc,...). Enkel applicaties en software die relevant zijn voor de onderwijsactiviteiten mogen gedownload worden op de chromebooks van Bednet. Schending van deze afspraken kan leiden tot het stopzetten van het traject.
 4. Privacy

  • De gebruiker verbindt zich ertoe om de privacy van de klas in het kader van dit traject te respecteren en te bewaren. 
  • Bednet verbindt er zich toe strikt vertrouwelijk om te gaan met de ontvangen informatie van en over de gebruiker:
   • De persoonlijke gegevens die Bednet verwerkt in het kader van de samenwerking zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Bednet gebruikt. Bednet kan de verstrekte gegevens eveneens gebruiken voor het beheer van de gebruikers, de nieuwsbrief, fondsenwerving en statistische informatieverzameling.
   • Bednet verwerkt de verzamelde persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en 9.2.a (uitdrukkelijke toestemming voor gevoelige gegevens) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door een aanvraag te plaatsen of een traject op te starten, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan Bednet om de relevante persoonsgegevens te verwerken met het oog op de uitvoering van de opdracht.
   • De gegevens van de gebruiker zullen tijdens de volledige schoolloopbaan kunnen worden bijgehouden, om, onder meer, gebruikt te kunnen worden voor een evaluatie en verbetering van de diensten.
   • De desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Bednet mag de contactgegevens van de gebruiker evenwel doorgeven aan derden (bv. Pers), mits specifieke toestemming van de gebruiker.
  • Bednet werkt via ‘live streaming’, dit wil zeggen dat er een live verbinding is tussen klas en Bednetter. Er is geen opname van beeld of geluid tijdens de Bednet-lessen. Bednet verzamelt enkel gegevens over tijdstip en duurtijd van het gebruik.
  • Voor meer informatie omtrent haar privacybeleid en o.m. de rechten van de GEBRUIKER, verwijst BEDNET naar haar privacyverklaring.

Terug naar Bednet voorbereiden                              Hulp nodig?                              Naar startpagina